Науково-дослідна робота є важливою складовою діяльності кафедри в цілому і кожного викладача окремо. За результатами науково-дослідної роботи за 2011 – 2018 р. викладачами кафедри захищено 3 докторських та 3 кандидатських дисертації.

Над докторськими дисертаціями працюють доценти кафедри: Косач І.А., Михайловська О.В., Філіпова Н.В., Старченко Г.В. У 2015 році відбувся захист кандидатської дисертації здобувача кафедри під керівництвом Вдовенко С.М.

За результатами науково-дослідної роботи у 2011-2018 роках опубліковано понад 200 наукових праць та захищено 3 кандидатських дисертацій та 2 докторських. Щорічно кафедра готує 10–20 відгуків на автореферати кандидатських та докторських дисертацій. Потужність професорсько-викладацького складу кафедри підтверджує його плідна робота над монографіями. За останні роки викладачами кафедри опубліковано 18 монографій.

Кафедра тісно співпрацює з обласною державною адміністрацією та обласною радою та з редакціями фахових видань.

Наразі виконується чотири ініціативних науково-дослідних робіт.

Планується щорічно подавати запити на виконання науково-дослідних робіт за рахунок бюджету. Крім того планується пропонувати господарюючим суб’єктам тематику робіт, які будуть виконуватись на госпдоговірній основі.

За результатами науково-дослідних робіт планується щорічно організовувати науково-практичні конференції за тематикою менеджменту.

Кафедра має творчі зв’язки з однопрофільними кафедрами провідних вузів України, які планується розповсюдити і на однопрофільні кафедри країн СНД.

Наукова робота кафедри проводиться за напрямками:

1. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств регіону №011U002357;

2. Оцінювання та прогнозування інноваційних можливостей розвитку регіональної системи №0112U005799;

3. Формування новітніх принципів децентралізації системи управління державою №0114U004425;

4. Управління антикризовими стратегіями і проектами підприємств при трансформації економічних і політичних процесів регіону №0115U003441.

За останній рік викладачами кафедри опубліковано 23 наукові статті, з них у фахових виданнях – 17,  статті у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня) -1, у зарубіжних виданнях -5.

Понад 20 тез у матеріалах міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Викладачі кафедри брали участь в конкурсі наукових проектів МОН України за рахунок коштів державного бюджету (Назва проекту: «Розробка синергетичних моделей антикризового управління процесами суспільного розвитку:економіко-політологічний вимір» Керівник проекту – д. держ. упр., проф. Руденко О.М. Відповідальний виконавець – д.е.н., проф. Ткаленко Н.В.)

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри і посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах з напряму менеджмент. Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

На факультеті діє студентський науковий гурток, який включає в себе три напрями:

1. Публічне управління та адміністрування

2. Інноваційно-інвестиційний розвиток організації

3. Моделювання процесів управління сучасними підприємствами

Керівниками тематик гуртка є 9 викладачів кафедри.

До наукової роботи гуртку залучено 21 студента факультету 2-5 курсів.

За результатами роботи гуртка студенти беруть участь у написанні та публікації тез доповідей на міжнародних конференціях, круглих столах, написанні та публікації наукових статей. Опубліковано за останній рік – 3 статті, тез  конференцій -18.

Студенти факультету брали активну участь у науково-практичних конференціях та роботі круглого столу на рівні інституту та  Всеукраїнському та міжнародному рівні.

Про якість підготовки студентів свідчить те, що студенти постійно приймають участь у науковій роботі, у конкурсах наукових робіт, у Всеукраїнських олімпіадах.

Обдаровані студенти після закінчення інституту мають змогу вступити до аспірантури за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Щорічно понад 30 студентів беруть участь у першому турі Всеукраїнської олімпіади з менеджменту . Переможці мають можливість взяти участь у другому турі олімпіади. Студенти під керівництвом провідних викладачів беруть участь у науково-практичних конференціях викладачів і студентів ЧНТУ та науково-практичних столах кафедри публічного управління та менеджменту організацій.

Публікації

Державне управління інноваційною діяльністю в Україні – Завантажити – Державне управління інноваційною діяльністю в Україні

Децентралізація публічної влади в Україні – Завантажити – Децентралізація публічної влади в Україні

МIСЦЕВЕ_САМОВРЯДУВАННЯ_словник – Завантажити – МIСЦЕВЕ_САМОВРЯДУВАННЯ_словник

Транскордонне співробітництво: Єврорегіон Дніпро (Вдовенко С.М., Вдовенко Ю.С., Рогова О.В. )

Завантажити  

Оптимізація комерційної складової пасажирських перевезень в умовах сучасного міста (С.М. Вдовенко, Л.В. Бабаченко)

Завантажити  

Науково-методологічні підходи до застосування адміністративного менеджменту в діяльності органів державної влади (С. М. Вдовенко, Ю. С. Вдовенко)

Завантажити  

State management of innovative activity in Ukraine – Завантажити – State management of innovative activity in Ukraine