Тематика науково-дослідних робіт кафедри відповідає профілю підготовки спеціалістів за освітніми програмами «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». Викладачі кафедри виконують наукові дослідження  в рамках 3 науково-дослідних ініціативних робіт:

1) Інноваційний розвиток національної економіки на рівні проектно-орієнтованих підприємств,

Термін виконання 09.2018-09.2020

Науковий керівник:

Старченко Г.В. к.т.н., доцент

2) Науково-прикладні засади реалізації державної політики розвитку підприємництва в умовах децентралізації влади

Термін виконання 01.2020-12.2024

Науковий керівник:

Д.е.н., доцент Косач І.А.

3) Публічне управління та децентралізація влади

Термін виконання 01.2020-12.2024

Науковий керівник:

К.е.н., доцент Філіпова Н.В.

На базі кафедри функціонують  та розвиваються наступні наукові школи :

  1. Наукова школа Ткаленко Н.В., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, Академік Академії економічних наук України. «Формування інноваційного ресурсу країни в умовах інформаційного суспільства». У межах школи відбувся захист кандидатської роботи Жук О.; докторських: Лебедєвої  В., Познанської І. Планується у подальшому захист кандидатських: Лілікович П., Радчук  Т.; докторської Старченко Г.
  2. Наукова школа Руденко О.М., доктор наук з державного управління, доцент, кавалер Ордена княгині Ольги III ступеня. «Політика публічного управління в контексті реалізації концепції е-демократії». У межах школи відбулися захисти кандидатських: Куца Я., Лихач  Ю., Мелка В., Ющенко Л., докторських: Якубека П. Планується у подальшому захист докторської дисертації Капленко Г.

 

За результатами науково-дослідної роботи за 2014 – 2019 р. викладачами кафедри захищено 3 докторських та 2 кандидатських дисертації. .На кафедрі  планується захист кандидатів наук зі спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування» – 8 осіб. Докторів наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» – 1 особа;  281 «Публічне управління та адміністрування»  – 1 особа.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри,  посідають призові місця на всеукраїнських конкурсах з напряму «Менеджмент». Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

На факультеті діє студентський науковий гурток, який включає в себе наступні напрями:

  • Інвестиційний модуль програм соціально-економічного розвитку;
  • Державне управління та адміністрування;
  • Управління організацією в сучасних умовах господарювання;
  • Публічне управління;
  • Моделювання процесів управління сучасними підприємствами;
  • Розвиток операційної системи сучасного промислового підприємства;
  • Публічне управління та децентралізація влади

До наукової роботи гуртку залучено 21 студента факультету 2-5 курсів.

За результатами роботи гуртка студенти беруть участь у написанні та публікації тез доповідей на міжнародних конференціях, круглих столах, написанні та публікації наукових статей. Опубліковано за останній рік – 3 статті, тез  конференцій -18.

Студенти факультету брали активну участь у науково-практичних конференціях та роботі круглого столу на рівні інституту,  Всеукраїнському та міжнародному рівні.

Про якість підготовки студентів свідчить те, що студенти постійно приймають участь у науковій роботі, у конкурсах наукових робіт, у Всеукраїнських олімпіадах.

Обдаровані студенти після закінчення інституту мають змогу вступити до аспірантури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Щорічно понад 30 студентів беруть участь у першому турі Всеукраїнської олімпіади з менеджменту . Переможці мають можливість взяти участь у другому турі олімпіади. Студенти під керівництвом провідних викладачів беруть участь у науково-практичних конференціях викладачів і студентів ЧНТУ та науково-практичних столах кафедри публічного управління та менеджменту організацій.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних проектах. Зокрема, Ткаленко Н.В. приймала участь у міжнародному проекті Erasmus+ in Staff Mobility for training (2017 рік,  Lodz University of Technology (Poland).  Пономаренком С.І. взято участь у  міжнародному науковому проекті TEMPUS-BUSSEG-RU-UA «Набуття професійних та підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» (2014-2016 рр.).

За результатами досліджень  НПП кафедри опубліковано 58 статей у фахових виданнях, 15 статей у зарубіжних виданнях, 14 статей з індексом науково метричних баз Scopus та Web of Science. Кожного року публікуються тези доповідей з міжнародних та всеукраїнських конференцій (65 тез конференцій). Щорічно на базі кафедри проводяться круглі столи з актуальної економічної та управлінської тематики. Викладачі кафедри є співавторами 14 колективних  та авторами 4 одноосібних монографій.

Кафедрою налагоджені наукові зв’язки з Національною академією державної служби при Президенті України, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, Зеленогурським університетом ( м. Зелена Гура, Польща), Лодзьким технологічним університетом (м. Лодзь, Польща), Варненським вільним університетом ім.  Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія), Гомельським університетом МИТСО.

Публікації

Державне управління інноваційною діяльністю в Україні – Завантажити – Державне управління інноваційною діяльністю в Україні

Децентралізація публічної влади в Україні – Завантажити – Децентралізація публічної влади в Україні

МIСЦЕВЕ_САМОВРЯДУВАННЯ_словник – Завантажити – МIСЦЕВЕ_САМОВРЯДУВАННЯ_словник

Транскордонне співробітництво: Єврорегіон Дніпро (Вдовенко С.М., Вдовенко Ю.С., Рогова О.В. )

Завантажити  

Оптимізація комерційної складової пасажирських перевезень в умовах сучасного міста (С.М. Вдовенко, Л.В. Бабаченко)

Завантажити  

Науково-методологічні підходи до застосування адміністративного менеджменту в діяльності органів державної влади (С. М. Вдовенко, Ю. С. Вдовенко)

Завантажити  

State management of innovative activity in Ukraine – Завантажити – State management of innovative activity in Ukraine