Історія кафедри починається в 1994 році в Чернігівському державному інституті економіки і управління. В лютому 2001 року було приєднано кафедру «Технічного сервісу і проектного менеджменту» та створено кафедру «Менеджменту і управління проектами». У 2011 році відбулась реорганізація і відокремлена кафедра «Менеджменту», з вересня 2014 по вересень 2018 року була структурним підрозділом ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету.

З 2016 року кафедра має назву «Публічного управління та менеджменту організацій».

З вересня 2018 року кафедра входить до складу ННІ Менеджменту, харчових технологій та торгівлі Чернігівського національного технологічного університету.

За всю історію існування її очолювали провідні науково-педагогічні працівники:

1994-2000 р.р.– к.т.н., доцент Огнівець В.О.;

2000-2003 р.р. – д.т.н., професор Польшаков В.І.;

2003-2005 р.р. – к.т.н. доцент, с.н.с. Філіппов Ю.І;

2005-2011 р.р – д.т.н., професор Сахно Є.Ю.;

2011-2016 р.р. – д.держ. упр., професор Вдовенко С.М.

З 2016 -2017 р. – д.е.н, професор Ткаленко Наталія Валеріївна

З вересня 2017 р. – к.е.н., доцент Пономаренко Сергій Іванович

Пономаренко Сергій Іванович

к.е.н, доцент, завідувач кафедри

Науковий напрямок: Економіка технологічних змін та інноваційних процесів. Автор понад 40 наукових публікацій. Основні навчальні курси: Мікроекономіка, планова діяльність виробничих підприємств, інвестиційний менеджмент.

Місія кафедри

Підготовка конкурентоспроможних фахівців вищої категорії в сфері публічного управління та менеджменту організацій, що володіють сучасними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, здатних до інновацій, застосування сучасних форм і методів управління в умовах євроінтеграційних процесів в Україні.

Головними завданнями кафедри є:

– організація і здійснення на високому рівні навчально-методичної і наукової роботи з дисциплін кафедри, виховної роботи серед студентів, проведення наукових досліджень;

– підготовка спеціалістів високої кваліфікації, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями у відповідній галузі;

– підвищення якісного рівня НПП;

– проведення ґрунтовних наукових досліджень з проблем управління;

– подальше удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;

– урахування потреб ринку праці щодо рівня підготовки фахівців з менеджменту та вимог держави;

–проведення науково-дослідної роботи з цільовим бюджетним фінансуванням;

– впровадження у навчальний процес сучасних методик навчання;

– налагодження та підтримка дружніх зв’язків з кафедрами інших вищих навчальних закладів, що випускають фахівців з менеджменту;

– подальша імплементація в навчальний процес сучасних програмно-інформаційних систем та технологій.

Загальні відомості про кафедру станом на 01.10.2019 р.

З 1997 року кафедра кожний рік здійснює випуск спеціалістів, які працюють на керівних посадах у різних галузях народного господарства України. У 2013 році відбувся перший випуск магістрів за спе​ці​а​ль​ні​с​тю 8.03060101 “Ме​не​дж​мент ор​га​ні​за​цій і ад​мі​ні​с​т​ру​ван​ня”.

На кафедрі ПУМО проводиться підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент. З 2016 року була започаткована підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування .

З вересня 2017 року започатковано НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ! за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування у виробничій сфері». Студенти мають змогу здобувати освітній ступінь бакалавра за англомовною програмою за 3 роки!

Сучасний процес культурно-політичної та економічної трансформації, спричинений інтенсивним поступом глобалізації, а також орієнтація незалежної України до інтеграції у Європейську співдружність зумовлює потребу радикального оновлення вітчизняної моделі підготовки висококваліфікованих кадрів.

Рівень підготовки фахівців забезпечується:

-​ органічним зв’язком з національною та світовою історією, культурою, традиціями;

-​ інтеграцією з наукою і виробництвом;

-​ взаємозв’язком з зарубіжними закладами, які готують фахівців з даного напряму;

-​ відкритістю і демократичністю освіти, доступністю навчання для будь-якого громадянина з урахуванням його довузівської індивідуальної підготовки, впровадженням індивідуальних навчальних планів, програм, методик, термінів навчання;

-​ випереджувальним характером навчання; розробкою власної методики прогнозування потреб галузей економіки у фахівцях;

-​ професіоналізмом навчання, підготовкою фахівців на високому професійному рівні;

-​ використанням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання;

-​ інноваційністю, навчанням у рамках державних стандартів за нетрадиційними системами й методиками навчання, що сприяють поглибленню професійних знань, умінь і навичок;

-​ спадкоємністю освіти, навчанням з урахуванням оптимальних світових і вітчизняних традиційних методик поряд з інноваційними;

-​ духовністю освіти, природною єдністю навчання і виховання, залученням студентства до духовних цінностей, формуванням принципів загальнолюдської моралі.

Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, мають повне методичне забезпечення, яке своєчасне оновлюється. Постійно проводиться планова робота зі створення та удосконалення методичних комплексів дисциплін для нових спеціальностей.