Інформація про освітньо-наукову програму

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 074 (281) «Публічне управління та адміністрування» була започаткована у 2016 році у відповідь на потреби ринку управлінських, освітніх і наукових послуг у регіоні

 

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» запроваджена з метою підготовки висококваліфікованих професіоналів, конкурентоспроможних науковців та науково-педагогічних кадрів у сфері публічного управління та адміністрування шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для:

  • самостійної науково-дослідної діяльності, створення нових цілісних знань та ідей, результати яких мають наукову новизну;
  • науково-педагогічної діяльності щодо формування сучасного науковця-лідера, спроможного до виконання оригінальних наукових досліджень у вітчизняному та міжнародному контексті;
  • практичної діяльності, спрямованої на вирішення глобальних проблем управління на наддержавному, національному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративної діяльності в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня

Випускниками даної програми є фахівці вищого рівня кваліфікації, здатні організовувати й здійснювати науково-дослідну, науково-педагогічну, управлінську та адміністративну діяльність; продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування шляхом глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, здійснення власних наукових досліджень.

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» головним чином сфокусована на дослідженнях, спрямованих на:

  • ефективне функціонування системи публічного управління та її складових, управління на наддержавному, національному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях, адміністрування в усіх сферах публічної діяльності;
  • результативну діалогову взаємодію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу;
  • формування навичок аналізу публічної політики, механізмів її реалізації; прийнятті публічно-управлінських рішень в умовах сучасних ризиків, викликів, загроз.

 Особливістю освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» є:

  • викладання окремих дисциплін англійською мовою;
  • можливість залучення до наукового співкерівництва вітчизняних та зарубіжних вчених;
  • долучення до організації навчального процесу вітчизняних та зарубіжних фахівців-практиків, видатних науковців, експертів галузі;
  • можливість проходження науково-педагогічної практики та стажування у провідних вітчизняних та зарубіжних університетах-партнерах (наукових установах) відповідно до угод про співпрацю.

Національна академічна мобільність за даною програмою здійснюється на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Чернігівська політехніка» та закладами вищої освіти України. Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно до Порядку визначення академічної різниці та визнання результатів попереднього навчання в Національному університеті «Чернігівська політехніка».

Міжнародна академічна мобільність за даною програмою здійснюється на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Чернігівська політехніка» та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів. Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у програмі Еразмус + та інших програмах».

Реалізацію освітньо-наукової програми забезпечують: